يكشنبه ۲۶ ارديبهشت ۰۰ ۱۵:۵۵
نويسنده : محمدی نژاد

نقل وانتقال درون استانی آذربایجان شرقی 1400-1401

کارگزینی

دستورالعمل نقل و انتقالات اینترنتی درون استانی معلمان و کارکنان (رسمی، رسمی آزماشی و پیمانی) در سال تحصیلی 1401-1400 جهت بهره برداری همکاران متقاضی ارسال می گردد

الف) درخواست متقاضیان به نواحی پنجگانه صرفا بصورت (انتقال موقت) قابل بررسی خواهد بود.
ب) متقاضیان مشمول قسمت (3 ) استثناء موقت و قسمت (4)استثناء دائم، دستورالعمل صرفا به انتخاب
یک بند 19 تا 30 از فرم امتیاز بندی در سامانه انتقالات مجاز خواهند بود.
 آدرس ثبت نام :   profile.medu.ir 

برابر زمانبنـدی اعلامی انجام خواهـد گرفت.

دانلود بخشنامه و فرم ها

تلگرام