۲۳ مرداد ۹۷ ۱۵:۰۰
نويسنده : محمدی_نژاد ارسال به گروه

فرم های ارزشیابی سال 96-97

بخش نامه ها ویژه مدیران کارگزینی

احتراما، دستورالعمل وفرمهای ارزشیابی مجددا به صورت ایکسل   سال تحصیلی 96-97 به پیوست ارسال می گردد  مدیران محترم مدارس عنایت داشته باشد که همکاران با فرم های جدید ارزشیابی خواهند شد ومدیران محترم ارزشیابی ها تا تاریخ 97/6/15 تکمیل کرده وبه واحد امور اداری تحویل دهند


دانلود کلیه فرم ها در یک فایل اکسل

                      

-------------------------------------

قابل توجه مدیران و همکاران محترم در فرم های ارزشیابی جدید قسمتی با عنوان "گزارش تخصصی همکاران" وجود ندارد (این گزینه در فرم های سالهای قبل120 امتیازی بود)

اگر در سالهای آینده ردیفی با عنوان گزارش تخصصی در فرمها باشد دقت کنید که فعالیت های ثبت شده در فرم های الف دوره ابتدایی و یا نوشتن مکتوب وضعیت یک دانش آموزان یا چند دانش آموز که دارای مشکلات یادگیری یا تربیتی می باشند در طول سال تحصیلی همان گزارش تخصصی می باشد(لازم به یادآوری می باشد که همه همکاران حداقل به صورت شفاهی در طول سال این کار را دهها بار انجام می دهند)

مشاهده شده برخی از کافی نت ها و سایتها فایلهایی باعنوان "گزارش تخصصی معلمان" به فروش می رسانند که نیازی به این فایلها نیست

 

-------------------------------------

فرم ارزشیابی عملکرد کادر آموزشی واحدهای آموزشی

برای ارزشیابی آموزگار، دبیر، هنرآموز، مدرس، مربی پرورشی، معلم راهنما، مراقب سلامت، معلـم تربیـت بـ دنی، مسئول خوابگاه، سرپرست آموزشی، سرپرست شبانه روزی، سرپرست بخـش، متصـدی آزمایشـگاه، متصـدی کارگـا ه، استادکار، مشاور، پزشک، کادر توانبخشی، مددکار و عناوین مشابه

فرم ارزشیابی عملکرد مدیران و معاونین واحدهای آموزشی

مدیران و معاونین واحدهای آموزشی( و مدیر آموزگار)

فرم ارزشیابی عملکرد کارکنان پشتیبان (رسمی، پیمانی و قراردادی )

(کارکنان پشتیبان )کادرخدماتی، راننده، باغبان، نگهبان، سرایدار، شبگرد، مسئول تاسیسات، آشپز، کمک آشپزو ...

فرم ارزشیابی عملکرد کارمندان (رسمی، پیمانی و قراردادی )

رؤسای گروهها/ ادارات و مشاغل همتراز، تمامی متصدیان مشاغل کارشناسی و متصدیان مشاغلی که در شرایط احراز رشته شغلی آنان، حداقل مدرک تحصیلی لیسانس پیش بینی شده است و شاغلین مشاغلی مانند: حسابدار، کتابدار، کارگزین وکارکنان سازمان دانش آموزی،کانون های فرهنگی و تربیتی، دارالقرآن، اردوگاه ها، مجموعه های ورزشی، مدیر اجرایی و کارشناس مسئول آزمایشگاه مرکزی، مدیر پژوهش سرا و ...

فرم ارزشیابی عملکرد مدیران

معاونین سازمان های وابسته، مدیران کل، معاونین مدیرکل و مشاغل همتراز(مشاور وزیر و مشاور معاون وزیر)

تعاریف و اصطلاحات


-تشویقات : تقدیرنامه های مرتبط با شغل هستند که ارزشیابی شونده به صورت مکتوب و رسمی از مقامات و مدیران مافوق در طول یک دوره ارزشیابی دریافت می نماید.


معیار: مشخصهای است که براساس آن شاخصهای سنجش و ارزشیابی برای امتیازدهی به عملکرد تهیه میگردد.
شاخص: مشخصهای است که برآن اساس عملکرد افراد باتوجه به ورودیها، فرآیند و برونداد، امتیازدهی و مورد ارزشیابی قرار میگیرند.
دوره ارزشیابی: دوره ارزشیابی کارکنان وزارت آموزش و پرورش، سال تحصیلی است و از سال تحصیلی 97 – 96
تمامی کارکنان وزارت متبوع با فرم های جدید 100 امتیازی مورد ارزیابی قرار گرفته و استفاده از فرم های ارزشیابی سنوات قبل وجاهت قانونی ندارد. مدیران و کارمندان باید در هر دوره ارزشیابی، حداقل شش ماه اعم از پیوسته یا منقطع به خدمت اشتغال داشته باشند تا مورد ارزشیابی قرار گیرند. در غیر این صورت مدت مذکور وقفه تلقی شده و علت عدم تکمیل فرم ارزشیابی به صورت مکتوب در پرونده فرد درج می شود.


ارزشیابی کننده (مدیر بالفصل): مسئولی است که از لحاظ سلسله مراتب سازمانی به طور مستقیم، مسئولیت سرپرستی و ارجاع کار به ارزشیابی شونده را دارد و از وی گزارش دریافت می نماید.


تائید کننده : مدیری است که از لحاظ سطح سازمانی بالاتر از ارزشیابی کننده قرار دارد.


ارزشیابی شوندگان : مدیران و کارمندانی که در طی دوره ارزشیابی حداقل شش ماه به خدمت اشتغال دارند.

حدنصاب امتیاز ارزشیابی:

حد نصاب مقرر در ارزشیابی ساالنه برای مدیران و کارمندان رسمی عبارت از کسب حداقل 50 امتیاز از مجموع 100 امتیاز فرم ارزشیابی (موضوع ماده 1 آیین نامه اجرایی بند 3 ماده 48 قانون مدیریت خدمات
کشوری)
حدنصاب مقرر در ارزشیابی عملکرد سالانه برای کارمندان پیمانی و کارکنان قراردادی حداقل 70 امتیاز از مجموع 100 امتیاز فرم ارزشیابی میباشد.


4 -نتیجه نهایی ارزشیابی عملکرد حداکثر تا پایان شهریور ماه هر سال در بند (14 )فرم شماره (3 )درج و برای اداره کل امور اداری ستاد مرکزی دستگاه یا اداره کل استان ارسال میگردد.


5 -امور اداری ستاد دستگاه وکارشناس ارزشیابی عملکرد اداره کل استان به ترتیب با اخذ امتیاز مکتسبه مدیران کل واحدهای استانی و رؤسای ادارات شهرستانی، امتیاز نهایی را براساس دو سوم امتیاز دستگاه اجرایی و یک سوم امتیاز استاندار و یا فرماندار محاسبه و نتایج آن را در »شناسنامه ارزشیابی« ارزشیابی شوندگان درج مینماید.

.

دانلود بخشنامه کامل ارزشیابی سال 96-97 همراه با جزئیات بیشتر


تلگرام