سه شنبه ۱۲ مرداد ۰۰ ۱۸:۵۰
نويسنده : محمدی نژاد

افزایش حقوق

نگارش 1588 به منظور افزایش فوق العاده ویژه مشاغل معلمان و بر اساس بخشنامه صادره ارسال میگردد.
1400 و با شرح حکم مناسب احکام /01/ - افراد واجد شرایط را انتخاب و از طریق احکام تجمعی به تاریخ اجرای 01
افزایش فوق العاده ویژه را صادر نمائید.

تلگرام