۰۶ فروردين ۹۹ ۱۷:۲۲
نويسنده : محمدی نژاد

دوره ضمن خدمت مدیریت فعالیت های اردویی

ضمن خدمت

دوره ضمن خدمت مدیریت فعالیت های اردویی با کد 94004120 -32 ساعت

اداره کل امور اداری و تشکیلات در نظر دارد با همکاری معاونت پرورشی نسبت به اجرای دوره آموزشی برنامه ریزی و مدیریت فعالیت های اردویی با کد 94004120 به مدت 32 ساعت اقدام نماید . لذا توجه شمارا به نکات ذیل جلب می نماییم :
1- زمان ثبت نام دوره از ششم فروردین 1399 لغایت بستم فروردین 1399 می باشد .
2- شروع دوره از بیست و یکم فروردین 1399 می باشد .
3- نمره قبولی 12 از 20 بوده لذا همکاران می بایست در فرآیند دوره شرکت نموده و از تمام مراحل اجرایی آن حد نصاب لازم را دریافت نمایند .

تلگرام