يكشنبه ۲۱ شهریور ۹۵ ۲۲:۵۸
نويسنده : محمدی نژاد

شرایط ثبت نام و ادامه‌ی تحصیل دانش آموزان

امتحانات سیستمهای دانش آموزی ابتدایی(توصیفی) متوسطه اول متوسطه دوم ویژه مدیران

شرایط ثبت نام و ادامه‌ی تحصیل دانش آموزان

مادهء 27. ثبت‌نام دانش‌آموزان برای ورود به هر یک از دوره‌های تحصیلی در مدارس داخل کشور با اصل شناسنامه و در مدارس خارج از کشور با اصل شناسنامه یا گذرنامه صورت می‌گیرد.

مادهء 28. هنگام ثبت‌نام دانش‌آموز در پایه‌ی اول دبستان و انتقال دانش‌آموز پایه‌ی مذکور از یک مدرسه‌ی به مدرسه دیگر، مدیر مدرسه باید پس از رؤیت شناسنامه، صحت شرط سنی دانش‌آموز را با قید تاریخ مطابقت در ظهر تصویر (فتوکپی) شناسنامه، گواهی و امضا نماید. گواهی مذکور باید در پرونده‌ی تحصیلی دانش‌آموز ضبط و نگهداری شود.

مادهء 29. مدیران مدارس باید هنگام ثبت‌نام دانش‌آموز در پایه‌ی اول ابتدایی، کارت بهداشتی تنظیم شده از سوی مراکز بهداشتی را مطالبه و در پرونده‌ی تحصیلی دانش‌آموز ضبط و نگهداری نمایند.

آموزش و پرورش مدارس خارج از کشور تا قبل از شروع امتحانات پایانی بلامانع است. چنانچه تا پایان امتحانات خردادماه پایه‌ی تحصیلی قطعی دانش‌آموز توسط اداره‌ی کل آموزش و پرورش مدارس خارج از کشور با رعایت سایر مقررات مشخص نشود، امتحانات خرداد و شهریور وی به عنوان امتحان تعیین پایه محسوب خواهد شد و چنانچه دانش‌آموز در امتحانات شهریورماه قبول نشود می‌تواند جهت تعیین پایه در امتحان دروس پایه‌ی پایین‌تر به صورت یک نوبتی شرکت کند.

مادهء 34. پذیرفتن دانش‌آموز به صورت مستمع آزاد ممنوع است.

تبصره. دانش‌آموزی که به ضرورت در محلی غیر از محل ثبت‌نام خود به سر می‌برد می‌تواند با ارائه‌ی کارت شناسایی مدرسه یا گواهی تحصیلی و با اخذ معرفی‌نامه از اداره‌ی آموزش و پرورش (مقصد)، از کلاس‌های درس یکی از مدارس در محل جدید به صورت موقت استفاده کند.

مادهء 35. دارندگان مدارک تحصیلی نهضت سوادآموزی با رعایت شرایط سنی می‌توانند به شرح ذیل ادامه تحصیل دهند:

الف. با مدرک تحصیلی دوره‌ی مقدماتی در پایه‌ی دوم ابتدایی ثبت‌نام و ادامه تحصیل دهند و یا در امتحان پایه‌ی دوم ابتدایی (به عنوان ورود به پایه‌ی سوم) شرکت کرده و در صورت احراز شرایط قبولی در پایه سوم ابتدایی ثبت‌نام کنند.

ب. با مدارک تحصیلی دوره تکمیلی در پایه‌ی چهارم ابتدایی ثبت‌نام نمایند.

ج. با مدرک تحصیلی دوره پایانی در پایه‌ی پنجم ابتدایی ثبت‌نام نمایند.

مادهء 36. شرایط سنی ثبت‌نام در مدارس روزانه به شرح زیر خواهد بود:

 

الف. دوره‌ی ابتدایی

1. حداقل سن ثبت‌نام در پایه‌ی اول زمستان 6 سال تمام و حداکثر آن در مناطق شهری 9 سال تمام و در مناطق روستایی و عشایری 11 سال تمام خواهد بود.

2. حداکثر سن ثبت‌نام در دوره‌ی ابتدایی در مناطق شهری 14 سال تمام و در مناطق روستایی و عشایری 16 سال تمام خواهد بود.

ب. دوره‌ی راهنمایی تحصیلی

حداکثر سن ثبت‌نام در پایه‌های اول، دوم و سوم راهنمایی تحصیلی در مناطق شهری به ترتیب 15، 16 و 17 سال تمام و در مناطق روستایی و عشایری به ترتیب 17، 18 و 19 سال تمام است.

ج. دوره‌ی متوسطه

حداکثر سن ثبت‌نام در پایه‌های اول، دوم و سوم متوسطه و دوره‌ی پیش‌دانشگاهی در مناطق شهری، روستایی و عشایری به ترتیب 18، 19، 20 و 21 سال تمام است.

تبصرهء 1. در هر دوره‌ی تحصیلی دو سال به حداکثر سقف سنی دانش‌آموزان معلول جسمی که در مرکز آموزشی خاص به تحصیل اشتغال دارند اضافه می‌شود.

تبصرهء 2. ملاک محاسبه‌ی سن دانش‌آموز جهت ثبت نام، اول مهرماه خواهد بود.

تبصرهء 3. ملاک تعیین شهر و روستا برای رعایت حداکثر سن مجاز ثبت‌نام، تقسیمات کشوری خواهد بود. چنانچه برخی روستاها در طول سال تحصیلی به محدوده‌ی شهری منضم شوند ادامه‌ی تحصیل دانش‌آموزان آن مناطق، تا پایان آن دوره‌ی تحصیلی مطابق شرایط سنی روستا خواهد بود.

تبصرهء 4. ثبت‌نام مجدد دانش‌آموزان غیرمشمول نظام وظیفه که ترک تحصیل کرده‌اند، با رعایت شرایط سنی در پایه‌ی تحصیلی مربوط بلامانع است.

مادهء 37. ثبت‌نام مجدد دانش‌آموز در همان پایه‌ای که قبول شده است با رعایت سایر شرایط صرفاٌ در مدارس غیرانتفاعی یا به صورت متفرقه مجاز است.

مادهء 38. ثبت‌نام دانش‌آموزان پسری که به سن مشمولیت مقرر در قانون خدمت وظیفه‌ی عمومی می‌رسند، تابع مقررات و شیوه نامه‌هایی است که با هماهنگی نظام وظیفه از طریق وزارت آموزش و پرورش ابلاغ می‌شود.

مادهء 39. غیبت غیرموجه سه ماه متوالی و بیش‌تر دانش‌آموزان مشمول از نظر مقررات نظام وظیفه ترک تحصیل تلقی می‌شود.

تبصره. وقفه‌ی تحصیلی و غیبت موجه ترک تحصیل محسوب نمی‌شود.

مادهء 40. حداکثر تعداد سال‌های مردودی مجاز در هر پایه‌ی تحصیلی در دوره‌های ابتدایی و راهنمایی تحصیلی دو سال خواهد بود و دانش آموز با رعایت شرایط سنی می‌تواند برای سومین سال در همان پایه ثبت‌نام کند.

تبصره. دانش‌آموزان معلول جسمی که در مراکز آموزشی خاص به تحصیل اشتغال دارند مجاز خواهند بود به مدت یکسال بیش‌تر از دانش‌آموزان عادی تکرار پایه کنند.

مادهء 41. دانش‌آموزی که به دلایل موجه قبل از شروع سال یا نیمسال تحصیلی موفق به ثبت‌نام نشده است می‌تواند صرفاً با اخذ مجوز از کمیسیون خاص اداره‌ی آموزش و پرورش محل، ثبت‌نام کرده و ادامه تحصیل دهد. در این گونه موارد در ستون ملاحظات دفتر آمار به شماره‌ی نامه و رأی کمیسیون خاص استناد می‌شود.

تبصره. دانش‌آموزی که پس از ارزشیابی مدارک تحصیل خارجی از طریق اداره‌ی کل آموزش و پرورش مدارس خارج از کشور جهت ثبت‌نام معرفی می‌شود نیاز به اخذ موافقت از کمیسیون خاص اداره‌ی آموزش و پرورش ندارد و ثبت‌نام وی در هر زمان از سال تحصیلی بلامانع خواهد بود.

مادهء 42. ثبت‌نام از دانش‌آموزان اتباع خارجی مقیم ایران بر اساس مدارک هویتی و اقامتی معتبر صورت می‌پذیرد. افراد خارجی مقیم ایران، رانده‌شدگان و پناهندگان از کشورهای خارجی باید دارای اجازه‌ی اقامت مورد تأیید وزارت کشور باشند.

مادهء 43. پایه‌ی تحصیلی دانش‌آموزی که به عللی مانند عدم دسترسی به مدرسه، بیماری و یا اقامت در خارج از کشور نتوانسته به موقع وارد مدرسه شود یا مدارک تحصیلی وی در اثر حوادثی از قبیل سیل، زلزله و آتش‌سوزی از بین رفته و یا وقفه‌ای در ادامه‌ی تحصیل او ایجاد شده است و همچنین پایه‌ی تحصیلی دانش‌آموزی که مدارک قابل قبولی جهت ارزشیابی ندارد، در دوره‌ی ابتدایی با رعایت حداقل سن متعارف ثبت‌نام و بررسی‌های انجام شده از سوی شورای معلمان توسط شورای مدرسه تعیین می‌شود و در ستون ملاحظات دفتر آمار به رأی شورای مدرسه استناد می‌شود. در دوره‌های راهنمایی و متوسطه متقاضی ادامه‌ی تحصیل با توجه به حداقل سن متعارف و توانایی خود می‌تواند با معرفی اداره‌ی آموزش و پرورش محل در امتحان ورودی پایه‌ی مورد نظر شرکت نموده و در صورت احراز شرایط قبولی در پایه‌ی بالاتر ادامه تحصیل دهد (سن متعارف در دوره‌ی ابتدایی برای پایه‌های اول تا پنجم به ترتیب 6 و 7 و 8 و 9 و 10 سال تمام و برای پایه‌های اول تا سوم راهنمایی 11 و 12 و 13 سال تمام و برای پایه‌های اول تا سوم متوسطه 14 و 15 و 16 سال تمام می‌باشد).

مادهء 44. انتقال دانش‌آموزان در جریان سال تحصیلی از یک مدرسه به مدرسه دیگر در همان منطقه در صورت موافقت مدیر مدرسه مقصد با رعایت سایر مقررات و از یک منطقه و ناحیه به سایر مناطق و نواحی آموزش و پرورش در صورت موافقت اداره‌ی آموزش و پرورش مقصد تا یک ماه قبل از شروع امتحانات پایانی بلامانع خواهد بود.

تبصرهء 1. منظور از امتحانات پایانی موضوع این ماده، در نظام سالی امتحانات آخر سال و در نظام نیمسالی – واحدی امتحانات پایان نیم سال است.

تبصرهء 2. پرونده‌ی تحصیلی و نمره‌های امتحانی این‌گونه دانش‌آموزان باید حداکثر تا یک ماه پس از انتقال دانش‌آموز به مدرسه‌ی جدید ارسال شود.

تبصرهء 3. انتقال دانش‌آموزان و داوطلبان آزاد سال آخر متوسطه پس از امتحانات نهایی خردادماه از یک منطقه به منطقه‌ی دیگر مشروط بر داشتن عذر موجه با موافقت کمیسیون خاص اداره‌ی آموزش و پرورش مبدأ بلامانع می‌باشد.

مادهء 45. انتقال دانش‌آموزان بزرگسال به مدارس روزانه منوط به گذراندن کلیه‌ی دروس یک پایه‌ی تحصیلی و داشتن شرایط سنی و سایر ضوابط ثبت‌نام مدارس روزانه است. انتقال دانش‌آموزان مدارس روزانه به مدارس بزرگسال تا یک ماه قبل از برگزاری امتحانات پایانی بزرگسالان بلامانع است.

تبصره. دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه که به علت از دست دادن شرایط تحصیل مدرسه روزانه به مدارس بزرگسالان منتقل می‌شوند، اجازه‌ی بازگشت به مدارس روزانه را نخواهند داشت.

مادهء 46. شرایط سنی ثبت‌نام در مدارس بزرگسالان (شبانه) و متفرقه به شرح زیر خواهد بود.

1. حداقل سن تحصیل در مدارس بزرگسالان در دوره‌های راهنمایی تحصیلی و متوسطه به ترتیب 14 و 16 سال تمام خواهد بود.

تبصرهء 1. در شرایط خاص با مجوز کمیسیون خاص اداره‌ی آموزش و پرورش محل به صورت موردی می‌توان از دانش‌آموزی که حداقل شرط سنی را ندارد، در مدرسه‌ی بزرگسالان ثبت‌نام نمود.

تبصرهء 2. دانش‌آموزی که شرایط تحصیل در مدرسه‌ی روزانه را از دست می‌دهد و دانش‌آموز مردود متوسطه با هر سنی می‌تواند در مدرسه‌ی بزرگسالان ثبت‌نام کند.

2. برگزاری امتحان متفرقه در دوره‌ی ابتدایی به استنثای پایه‌ی پنجم در داخل کشور مجاز نیست. حداقل سن برای ثبت‌نام در امتحانات متفرقه پایه‌ی پنجم ابتدایی 10 سال تمام است و برای شرکت در امتحانات مذکور نیازی به ارائه‌ی مدرک قبولی سنوات قبل نخواهد بود. در سایر پایه‌ها شرط سنی وجود ندارد ولی ارائه‌ی کارنامه‌ی قبولی پایه‌ی قبل ضروری است.

3. حداقل سن برای ثبت‌نام در امتحانات متفرقه‌ی دوره‌ی راهنمایی تحصیلی (جامع) 18 سال تمام در اول مهرماه است و دارندگان کارنامه‌ی قبولی پایه‌ی پنجم ابتدایی می‌توانند بدون ارائه‌ی مدرک قبولی پایه‌های اول و دوم راهنمایی در امتحان نهایی دوره‌ی راهنمایی تحصیلی به صورت داوطلب آزاد شرکت کنند.

تبصرهء 1. ثبت‌نام و شرکت داوطلبان پسر مشمول نظام وظیفه در امتحانات متفرقه بلامانع است لیکن برای آنان معافیت تحصیلی صادر نخواهد شد.

تبصرهء 2. شرکت در امتحانات متفرقه از نظر مقررات نظام وظیفه ترک تحصیل تلقی می‌شود.

مادهء 47. مدیر مدرسه موظف است حداکثر تا یک ماه پس از شروع سال تحصیلی، پرونده‌ی تحصیلی کلیه‌ی دانش‌آموزان را بررسی نماید و چنانچه از دانش‌آموزی بر خلاف مقررات ثبت‌نام شده باشد، نسبت به هدایت او به پایه استحقاقی اقدام کند.

تبصره. اگر بعد از گذشت یک ماه از شروع سال تحصیلی مشخص شود دانش‌آموزی در همان سال یا سال‌های تحصیلی قبل بر خلاف مقررات ثبت‌نام شده است، مدیر مدرسه باید موضوع را به اداره‌ی آموزش و پرورش گزارش نماید. در این‌گونه موارد اداره‌ی آموزش و پرورش موظف است در اسرع وقت نسبت به تعیین سرنوشت تحصیلی دانش‌آموز و پی‌گیری موضوع از طریق مراجع ذی‌ربط اقدام کند.[1] . در نظام واحدی منظور از پایه، گذراندن کلیه ی دروس یک سال تحصیلی است.


منبع:آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز

جست و جوی مطالب مربوط به ادامه تحصیل, ثبت نام دانش آموز,
تلگرامبه دلیل ارتباط بین سوال و شهر شما لطفا جلوی اسمتون شهر رو هم بیان کنید ایمیل و سایت ضروری نیست

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">

سوالات یا نظرات (۱۶)

 1. A

  سلام .ایا امکا ندارد شخصی بعد از فارغ تحصیلی از تحربی حالا هر جوری ،دوباره دانش اموز به حساب بیاید ،یعنی دوباره در پایه ۱۱ یا ۱۰ شرکت کند و اموزش پرورش به عنوان دانش اموز اون رو ثبت کنه .در هر رشته ای 

  • محمدی نژاد
   سلام اگر برای معافیت تحصیلی منظورتون هست نمیشه
 2. سام

  سلام. کسی ک امتحان پایانی رو مردود بشه و مجبوره ک شهریور  بازم امتحان بده. ، اگه بخواد یه مدرسه دیگه ثبت‌نام کنه قبولش میکننن؟ ینی قبل از اینکه بازم امتحان بده ، یا حتما باید همون مدرسه قبلی امتحان بده؟

  • محمدی نژاد
   سلام، شهریور باید در همان مدرسه ای که ثبت نام داشتید آزمون بدید
 3. مهسا

  سلام من پایه ی دهم رو خوندم ولی چون انلاین بود با اینکه معدلم خوی شد ولی کاملا صفرم از دهم ایا میشه امسال به مدرسه نرم و از سال بعد یازدهم ثبت نام کنم؟؟؟ 

  • محمدی نژاد
   میتونید فقط باید به مدرسه فعلی بگید که قصد ثبت نام ندارید و شما را ثبت نام نکنند اما مقصودتون از این کار رو متوجه نشدم شما در پایه دهم مشکل دارید اگر امسال به یازدهم نروید چه فایده ای برای شما داره؟  
 4. حجت
  بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است

  ببخشید میگم اگه کسی که شناسنامشو 10 سال بزرگتر گرفتن مثلا به جای  75،،،65 گرفتن اموزش پرورش اینو قبول میکنه که ادامه تحصیل بده یا باید بره شناسنامشو عوض کنه خواهشا جواب بدین یا با این شماره تماس بگیرین خیلی ممنون 0930*******

 5. سارا

  آیا میشود یک سال ترک تحصیل کرد و دوباره سال بعد آن پایه ای ک ترک شده است را خواند؟؟

 6. علیرضا

  سلام خسته نباشین

  من منطقه دو هستم میخوام که مدرسم همین منطقه دو باشه اما امتحاناتم رو توی یکی از مدارس منطقه سه بدم که سهمیه منطقه سه برام باشه توی کنکور.متولد شهر منطقه سه هستم...اینکار شدنیه که در طول تحصیل منطقه دو و امتحانات منطقه سه باشم؟

  • محمدی نژاد
   نمیشه حتی اگر بشه مدرکتون از منطقه دو صادر میشه
 7. مریم

  سلام دخترم پایه یازدهم است و در مدرسه هیئت امنایی درس میخواند و به دلیل اینکه یک سری مشکلات براش پیش اومد و کلاسها هم مجازی بود انگیزه اش را برای درس خواندن از دست داد با وجودی که قبلا در تمام پایه ها معدل او کمتر از ۱۹ نبوده ولی الآن به خاطر اینکه معدلش پایین آمده و مدرسه دیگر قبول نمیکنه در مدرسه بماند و پرونده اش را داده و از مدرسه اخراجش کردند و دخترم هم دیگه دوست نداره ادامه بده و میگه امسال را نمیخوام درس بخوانم و میگه سال بعد در مدرسه ای ثبت نام میکنم و ادامه تحصیل میدم میخواستم ببینم اصلا همچین چیزی امکان داره یا خیر و شما مارا راهنمایی کنید با این شرایط باید چکار کنیم

  • محمدی نژاد
   به خاطر معدل دانش آموز رو در میان سال نمیشه اخراج کرد و اخراج هم بعید میدونم به این دلیل کرده باشند اما اگر دلیل دیگری داشته باشد (مانند غیبت غیرموجه) بحث دیگریست 
 8. علیرضا

  سلام خسته نباشید من امسال دانش آموز پایه دوازدهم هستم وفوتبال بازی می‌کنم امسال در امتحانات نهایی 6تا تجدیدی آوردم. بعد باید امسال در مدرسع بزرگسال ثبت نام کنم ولی چونکه فوتبال نیاز به اشتغال تحصیل داره.. گواهی اشتغال مدارس بزرگسالان مور تایید فعالیت های ورزشی نیست اگع امکانش هست یکم منو راهنمایی کنید ممنون میشم

  • محمدی نژاد
   مدارس راه دور رو بپرسید اگر قبول کردند میتونید در این مدارس ثبت نام کنید در غیر اینصورت راهی به ذهنم نمیرسه
 9. نگار محمدی

  سلام خسته نباشید،آزمون جامع نهم بزرگسالان‌امسال برگزار میشه ؟؟برای رامهرم 

 10. سمیرا

  سلام خسته نباشید من میخام امتحانات دهم رو شرکت کنم زمان ثبت نام متفرقه کی هست؟

 11. مستانه اصفهان
  مستانه اصفهان ۱۷ فروردين ۹۹ ، ۲۳:۴۱

  فردا هم آخرین مهلت هست و امروز متوجه شدم باید نوع پرداخت شهریه هم ثبت بشه ولی نمی دونم چجوری...لطف می کنید راهنمایی کنید ببینم میشه چکار کرد

 12. مولود شهریاری
  مولود شهریاری ۱۷ فروردين ۹۹ ، ۲۰:۰۴

  عرض سلام و تبریک سال نو 

   من دودختر 13 و 17 ساله پایه هفتم و یازدهم متوسطه دارم از اسفند ماه مجبور شدیم به یکی از کشورهای اروپایی بیاییم که مدرسه ایرانی نداره  میخواستم بپرسم با توجه به شرایط حال حاضر (کرونا ) آیا امکانش هست بچه ها  متفرقه  خارج کشور امتحان بدن  البته پرونده مدرسه هنور ایران است و بعد از این هم بایستی خارج از کشور بمونند ومجازی ادامه تحصیت بدن ممنون میشم راهنمایی بفرمایید .

  • محمدی نژاد
   سوالتون کمی مبهمه اما در حالت کلی نمیشه مخصوصا که مدرسه ایرانی نیز وجود ندارد البته به ادامه روند تعطیلی مدارس هم بستگی داره.. مثلا ممکنه باز نشه و آزمون های غیرنهایی به صورت آنلاین باشه(البته احتمالش خیلی ضعیفه)
   شماره آموزش امور بین الملل و مدارس خارج از کشور  021-22061724
   021-22081292-3
 13. Sh

  سلام من دوسال دیر تر رفتم مدرسه به خاطر یه سری شرایطی  ینی از 9 سالگی رفتم اما الان در مدارس عادی درس میخونم و معدلم 20 بوده ایا به مشکلی بر میخورم در اینده؟

 14. محمدی

  سلام علیکم. میشم لطل کنیک زملن برگزاری امتحانات متفرقه پایه دبسدبس رو بگید  پسرای متم10 و 12 سال هستند

 15. داوری

  ایا می شود از مدرسه عادی در پایه دوازده انتقالی به مدرسه تیز هوشانرا گرفت شرایط چگونه است

 16. محمد بهرامی
  محمد بهرامی ۱۸ تیر ۹۸ ، ۱۵:۳۳
  اطلاعات مفید بود من کلاس دوم متوسطه هستم که با نمرات پایینی قبول شدم  آیا می توانم تکرار پایه کنم
  • محمدی نژاد
   نه نمیتونید ولی اگر برای کنکور میپرسید میتونید تو طرح ترمیم نمره شرکت کنید از مدیرتون بپرسید