شنبه ۱۹ آبان ۹۷ ۱۴:۴۸
نويسنده : محمدی نژاد

دوره های بدو خدمت روحانیون وظیفه

ضمن خدمت

دوره های بدو خدمت روحانیون وظیفه

 برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی با کدهای 91402409 به مدت 54 ساعت و 99506171به مدت 60 ساعت برای بدو خدمت روحانیون وظیفه برگزار خواهد شد

دانلود بخشنامه و جدول استان ها

تلگرام