يكشنبه ۰۲ مهر ۹۶ ۱۰:۴۷
نويسنده : محمدی نژاد

برگزاری آزمون آغازین (ارزشیابی ورودی)دوره ی ابتدایی

ارزشیابی آغازین به منظور قراردادن فراگیر در مناسبت ترین نقطه آغاز درس و کشف نارسایی های فراگیر در امر یادگیری می باشد هرگاه اطلاعات لازم از پیشینه یادگیری دانش آموزان وجود نداشته باشد یا به عبارت دیگر هر زمان که دانش آموزان جدیدی در فرآیند یاددهی– یادگیری حضور یابند این نوع ارزشیابی انجام می گیرد لذا در این راستا خواهشمنداست مناطق ونواحی استان نسبت برگزاری آزمون آغازین (ارزشیابی ورودی) در دوره­ ی ابتدایی با رعایت موارد زیر اقدام لازم را معمول نمایند..

  1. با شروع سال­تحصیلی، در طول هفته اول مهر ماه همکاران محترم مطالب و محتوای آموزشی کتاب­های درسی پایه تحصیلی سال قبل را مرور نمایند تا مطالب و آموخته­ های سال قبل دانش­ آموزان تداعی گردد
  2. محتوای ارزشیابی ورودی شامل اندازه­گیری همه­ ی اطلاعات و مهارت­ هایی است که با مطالب مورد تدریس در سال­تحصیلی جاری رابطه مستقیم دارد و دانش­ آموز باید قبلاً آن­ها را فرا گرفته باشد.
  3. در تمامی پایه ­های تحصیلی دوره­ ی ابتدایی ترجیحاً در جریان هفته دوم مهرماه قبل از تدریس درس جدید) آزمون آغازین با استفاده از ابزارهای متنوع برنامه ارزشی­یابی کیفی- توصیفی بر حسب مورد (آزمون مداد کاغذی، آزمون عملکردی و آزمون عملی و....) برای مشخص نمودن نقطه شروع تدریس، توسط همکاران برگزار گردد.
  • تبصره: در پایه ­ی اول ابتدایی آزمون ورودی بصورت شفاهی و از محتوای آموزشی دوره یک­ساله و یا یک­ ماهه آمادگی خواهد بود ودر سایر پایه ­ها منابع آزمون، کتاب­های درسی سال تحصیلی گذشته دانش­ آموزان می ­باشد و همکاران محترم از ارائه سؤالات از کتب کمک آموزشی و.... خودداری نمایند.
  1. طراحی آزمون توسط خود معلمان هر کلاس و یا معلمان هم­پایه در مدرسه تهیه گردد، پس از اجرای آزمون نسبت به تحلیل نتایج آزمون اقدام و تدابیر لازم جهت جبران عقب­ ماندگی تحصیلی دانش­ آموزان اتخاذ گردد.
  2. به منظور مقایسه پیشرفت تحصیلی هر دانش آموز با خودش، در طول سال­تحصیلی توجه به ارزشیابی تکوینی (مستمر) و تجزیه و تحلیل نتایج حاصله از ارزشیابی و ارائه بازخورد مثبت، منظم و هدفمند مورد تأکید می­باشد.
  3. مسئولیت نظارت، هدایت و راهنمایی همکاران در راستای اجرای مطلوب موارد فوق برعهده مدیران/ معاونین مدارس و سرگروه­های درسی و راهبران آموزشی تربیتی منطقه می­ باشد.

*ضمنا جدول ثبت نتایج آزمون آغازین به پیوست جهت استحضار ارسال می گردد.

در جریان سال­تحصیلی ارزیابی­ های لازم از نحوه اجرای برنامه توسط کارشناسان استان معمول خواهد شد.

پیوست

تلگرام